IRT 3000

vsebina

Želimo si konstruktivnega sodelovanja politike in gospodarstva

11.10.2018

V javnosti poteka razprava o osnutku koalicijske pogodbe 13. Vlade Republike Slovenije, ki izraža usmeritve gospodarske politike v prihodnjem mandatnem obdobju. Živimo v času gospodarske rasti, a pred nami je obdobje povečane negotovosti in številni izzivi, ki bodo odločali o smeri Slovenije v prihodnje.

181007-3V Združenju Manager, katerega člani vodijo podjetja, ki ustvarjajo eno tretjino prihodkov slovenskega gospodarstva, pozdravljamo nekatere zaveze koalicijskih partnerjev, s katerimi želijo ohraniti socialno državo, urediti pereča področja zdravstva, pokojninskega sistema, infrastrukture, energetike in okolja, hkrati pa želimo, da se v delu, ki se nanaša na gospodarstvo in delodajalce, slednjih ne obremeni še dodatno. Zavedati se moramo, da je denar treba najprej ustvariti, preden ga razdelimo.

Na področju gospodarstva tako spodbujamo napovedane zaveze za znižanje obremenitev plač z višjo splošno davčno olajšavo ali spremembo dohodninske lestvice, kar smo kot ključno stališče izpostavili že v predvolilnem času. Prav tako želimo, da nova vlada izvede nadaljnje korake za zmanjšanje obdavčitve 13. plače in nagrad iz uspešnosti. Tudi to so namreč pomembni prijemi za zadrževanje visoko izobraženega kadra, ki se prepogosto odloči za odhod iz Slovenije zaradi boljših pogojev drugod. Dohodninska razbremenitev njihovih plač v Sloveniji bi pozitivno vplivala na zadrževanje in konkurenčnost pri pridobivanju kadra, ki ustvarja višjo dodano vrednost. Brez ključnega človeškega kapitala podjetja ne bodo mogla biti konkurenčna v mednarodnem okolju.

Vendar pa o ustreznih razbremenitvah ne moremo govoriti v primeru, ko se ti ukrepi povezujejo z istočasnim dvigovanjem prispevne stopnje na strani delodajalcev. Takšno ravnanje ne prispeva k ustvarjanju konkurenčnejšega gospodarskega okolja, ampak bo vplivalo na rezultate poslovanja in posledično zmanjševalo udelež- bo zaposlenih v delitvi dobičkov podjetij. Prav tako smo skeptični do nejasno opredeljenih korakov pri napovedanem ukrepu višje obdavčitve kapitalskih dobičkov, ki jih spremljamo z velikim zadrž- kom. V Združenju Manager podpiramo takšno davčno reformo, ki predvideva razbremenitev dela in prilagoditev davčne zakonodaje za mala in srednja podjetja ter znižanje obremenitve najproduktivnejših in razvojno najpomembnejših kadrov. S spodbujanjem najboljših bomo prispevali družbi v celoti.

Na področju debirokratizacije in odpravi predolgih administrativnih postopkov, ki otežujejo poslovanje, drugega pomembnega stališča, za katerega se zavzemamo v Združenju Manager, pozdravljamo napoved poenotenja in zmanjšanja števila zavarovalnih podlag za upokojitev, kar bo nedvomno razbremenilo tako delodajalce kot tudi delavce, in poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje usposobljene in defcitarne delovne sile iz tujine.

Pozitiven korak nove vlade vidimo tudi v zavezi po nadgradnji podpornega okolja v Sloveniji na področju internacionalizacije izvozno usmerjenih domačih podjetij, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarsko rast, katere glavnino predstavljajo prav izvozniki. Ker sta gospodarstvo in javna uprava neločljivo povezana, zaradi česar se zavzemamo tudi za učinkovitejšo in vitkejšo javno upravo, spodbujamo pobudo primernega nagrajevanja javnih uslužbencev in povečanje ugotavljanja osebne odgovornosti. Gre za eno od pomembnih področij, ki v zasebnem sektorju pomeni večjo zavzetost naših ljudi, s tem večjo produktivnost, kot tudi možnost, da se tisti del, ki ustvarja višjo dodano vrednost, tudi še dodatno nagradi.

Tekma za pridobivanje zaposlenih z visoko izobrazbo, naravnanostjo vrednot ter vrhunskimi sposobnostmi in motivacijo je del razvojne tekme, v katero niso vključena samo podjetja, ampak tudi države. Pri tem eni brez drugih ne morejo uspevati. Za oboje globalno velja, da svojo konkurenčnost vse bolj gradijo na človeškem kapitalu: ljudeh in znanju. Slovenija mora postati bolj zanimiva država, tako za talente kot tudi za naložbe domačega in tujega fnančnega kapitala. Kot smo že opozorili, Globalni indeks privlačnosti za talente (GTCI) Svetovnega gospodarskega foruma kaže, da se Slovenija uvršča med spodnjih deset držav s slabo razvito kakovostjo odnosa in sodelovanja ekosistemov, to je države in gospodarstva. Resda Slovenija zaseda skupno 28. mesto od 119 držav po uspešnosti ustvarjanja, privabljanja in zadržanja talentov, kar je relativno dobro, a v nasprotju s to skupno oceno pri pridobivanju nadarjenih kadrov iz tujine zasedamo šele 96. mesto.

Zato izpostavljamo potrebo po dobro usklajenem naboru ukrepov, katerih rezultat bo splošno izboljšanje pogojev gospodarjenja prav z vidika privlačnosti Slovenije za naložbe tako v človeški kot fzični in fnančni kapital. Pri ustvarjanju ugodnejšega poslovnega okolja in naslavljanju ključnih razvojnih ter gospodarskih vprašanj si bomo v Združenju Manager tudi v prihodnosti prizadevali za večje vključevanje glasu managementa in konstruktivno sodelovanje za dobrobit vseh.

http://www.zdruzenje-manager.si

ar©tur 2016